พาณิชย์พัฒนาจดทะเบียนหลักประกันธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์พัฒนาจดทะเบียนหลักประกันธุรกิจออนไลน์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เร่งพัฒนาจดทะเบียนหลักประกันธุรกิจออนไลน์ ประชาชนเข้าถึงง่ายขึ้น

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า  กรมฯ ได้เปิดให้บริการตรวจสอบรายการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจในเบื้องต้น แก่ประชาชนทั่วไปบนเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยผู้ขอตรวจค้นต้องสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th ซึ่งเมื่อสมัครสมาชิกแล้วจะได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าระบบ โดยสามารถตรวจค้นข้อมูลหลักประกันทางธุรกิจบนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th ในเมนู “บริการออนไลน์”  หัวข้อ “ตรวจค้นข้อมูลหลักประกันทางธุรกิจ”

โดยล่าสุด มีผู้มาขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแล้ว จำนวน 140,261 คำขอ มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน รวมทั้งสิ้นกว่า 2.2ล้านล้านบาท ทั้งนี้ มีทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทเครื่องหมายการค้ามาจดทะเบียนเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 2 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา เป็นกฎหมายที่ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพิ่มมากขึ้น โดยสามารถนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ กิจการ สิทธิเรียกร้อง สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินทางปัญญา มาใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สิน และสามารถใช้ทรัพย์สินนั้นไปผลิตเป็นสินค้า และบริการเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้