สนช.เห็นด้วยจัดงบเน้นพัฒนาคนตามยุทธศาสตร์ชาติ

สนช.เห็นด้วยจัดงบเน้นพัฒนาคนตามยุทธศาสตร์ชาติ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สมาชิก สนช. เห็นด้วยรัฐจัดสรรงบ เน้นพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะพัฒนาคน พร้อมแนะปฏิรูปศาสนาจัดทำยุทธศาสตร์เพิ่มขึ้น

นายสมพร เทพสิทธา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวอภิปรายร่างพ.ร.บ.บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ว่า เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณโดยคำนึงถึงการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน โดยเฉพาะ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เนื่องจากคนเป็นทุนที่สำคัญที่สุด หากพัฒนาได้ตามเป้าหมาย เชื่อว่า การพัฒนาประเทศจะสำเร็จลุล่วง ทั้งนี้การพัฒนาคนจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อได้คนที่พึงประสงค์ ซึ่งอาจใช้มาตรา 6 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในการกำหนดเป้าหมานพัฒนาคนให้สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม พร้อมเสนอแนะให้รัฐบาลจัดให้มีการปฏิรูปศาสนาเพิ่มขึ้น เนื่องจากศาสนามีบทบาทที่สำคัญในการปฏิรูปประเทศ โดยให้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านศาสนาอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การอุปถัมภ์คุ้มครอง การเผยแพร่ให้ถูกต้องและเหมาะสม การป้องกันการบ่อนทำลายทุกรูปแบบ การส่งเสริมความร่วมมือการสมานท์ฉันท์ระหว่างศาสนาต่างๆ การนำพลังทางศาสนาที่สร้างสรรค์มาพัฒนาคนและประเทศชาติ

ด้าน นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ สมาชิกสนช. กล่าวว่า ประเทศไทยได้พึ่งพาประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ CLMV ในด้านการส่งออกสินค้า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ จากน้ำ ไฟฟ้า แก็สธรรมชาติ ดังนั้นการดูแลประเทศเพื่อนบ้านให้เติบโตและพัฒนาไปพร้อมกันเป็นสิ่งที่จำเป็น

ขณะที่ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งขาติ (สนช.) กล่าวอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับงบประมาณที่รัฐบาลได้จัดสรรงบช่วยเหลือและเงินกู้ในโครงการต่างๆ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) แต่พบว่า งบประมาณนั้นๆ ไม่ถึงมือเกษตรกร รวมถึง ธกส.ได้เรียกเกษตรกรเข้ามาพูดคุยเจรจาเพื่อหักชำระหนี้ที่ค้าง และมีการตัดสินเชื่อเกษตรกร ดังนั้นต้องการให้รัฐบาลเข้าตรวจสอบและแก้ไข พร้อมปฎิรูปธกส. ไม่ให้เกิดกลุ่มคนที่เอาเปรียบหรือหากินกัลเกษตรกร พร้อมเสนอแนะให้ธกส.ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้หน่วยงานอื่นเข้าตรวจสอบ