ปลัดท่องเที่ยวรับฟังนโยบายในสังกัด

ปลัดท่องเที่ยวรับฟังนโยบายในสังกัด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดท่องเที่ยวและกีฬาตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด รับฟังมอบนโยบาย มอบกรมพลศึกษาร่วมหน่วยงานเพิ่มอัตราครูพละ

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กรมพลศึกษา กรมการท่องเที่ยว เพื่อมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พร้อมรับฟังปัญหาต่างๆ ด้านการทำงาน เพื่อดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ทั้งนี้กรมพลศึกษา ได้รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ 2560 มีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการกีฬา 7.27 ล้านคน/ครั้ง การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางนันทนาการ 8.92 ล้านคน/ครั้ง การส่งเสริมสนับสนุนและบริการงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 3.55 ล้านคน/ครั้ง และการพัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา 4,847 คน

โดยนายพงษ์ภาณุ กล่าวว่า ปัจจุบันสัดส่วนประชาชนที่ออกกำลังกาย มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 26 ซึ่งถือเป็นจำนวนที่น้อยมาก โดยต้องการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายมีสัดส่วนเพิ่มเป็นร้อยละ 30 และให้กรมพลศึกษาร่วบูรณาการหน่วยงานด้านการศึกษาในระดับนโยบาย ส่งเสริมอัตราครูพละให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น และบูรณาการการศึกษาให้เกิดการเชื่อมโยงด้านอาชีพด้วย