พณ.เน้นธุรกิจต่างด้าวต้องถ่ายทอดเทคโนโลยี

พณ.เน้นธุรกิจต่างด้าวต้องถ่ายทอดเทคโนโลยี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เน้นอนุญาตต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศต้องถ่ายทอดเทคโนโลยี เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยตามนโยบาย 4.0

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า แนวทางการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทย หลังจากนี้คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ โดยเชิญผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พร้อมเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนเพื่อการพิจารณา   

โดยแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้น จะมีความเกี่ยวข้องในหลายมิติ เช่น เทคโนโลยีด้านทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีเฉพาะอุตสาหกรรมหรือบริการ และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารธุรกิจทั่วไป ซึ่งการถ่ายทอดนั้น อาจมีวิธีการที่แตกต่างกัน การถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความสำคัญ สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0