สอท.จับมือแรงงานตั้งMARAรองรับอุตฯ4.0

สอท.จับมือแรงงานตั้งMARAรองรับอุตฯ4.0
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ส.อ.ท. จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตั้งสถาบันพัฒนาด้านเทคโนโลยี-หุ่นยนต์ รองรับ 4.0 ตั้งเป้าเพิ่มขีดความสามารถ 1 ล้านคน

นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวภายหลังร่วมลงนามความร่วมมือจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ว่า การยกระรับอุตสาหกรรมไทยให้เข้าสู่ยุค 4.0 จะต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาส่วนในการขับเคลื่อน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ซึ่งการลงนามครั้งนี้เพื่อร่วมจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ( Manufacturing Automation andRobotics Academy : MARA ) รองรับการพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมหลัก เช่น อุตฯอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ่นส่วน อาหาร พลาสติก สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม รองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 เพิ่มผลิตภาพแรงงานรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดย ส.อ.ท. คาดการณ์ความต้องการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในสาขาช่างและวิศวกรประมาณ 1 ล้านคน โดย ส.อ.ท. จะนำมาจัดทำเป็นหลักสูตรในการพัฒนาความสามารถ เน้นพัฒนาเพิ่มทักษะด้านการซ่อมบำรุง การเขียนโปรแกรม ส่งเสริมพัฒนากำลังคนและยกระดับแรงงานให้เป็นแรงงานฝีมือชั้นสูง โดยกระทรวงแรงงานจะสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ เบื้องต้นได้สนับสนุนงบประมาณมาแล้วกว่า 140 ล้านบาท โดยศูนย์ MARA จะจัดตั้งขึ้นในจังหวัดชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ปัจจุบันอุตสาหกรรมไทยส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่ระดับ 2.0 และ 2.5 คิดเป้นร้อยละ 70 ของอุตสาหกรรมภายในประเทศ ส่วนอุตฯ 3.0 - 4.0 ส่วนใหญ่เป็นบริษัทใหญ่ของไทยไม่กี่ราย นอกนั้นเป็นบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุน ซึ่งหากอุตสาหกรรมไทยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนา ด้านแรงงาน โครงสร้างพื้นฐาน จะส่งผลให้ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในอนาคต