สศอ.เร่งสรุปแผนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์3ปีลงทุนแสนล.

สศอ.เร่งสรุปแผนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์3ปีลงทุนแสนล.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สศอ. เร่งสรุปแผนหนุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ตั้งเป้า ปี 60 ลงทุน 12,000 ล้านบาท และใน 3 ปี ลงทุนไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาท

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจะเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมไทย ส่วนใหญ่ยังใช้ระบบ Manual คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85 ของโรงงานที่สำรวจ โดยอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีแผนที่จะลงทุนเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติภายใน 1 - 3 ปี ถึงร้อยละ 50 กระทรวงอุตสาหกรรมจึงตั้งเป้าหมายให้ปีนี้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 12,000 ล้านบาท และภายใน 3 ปีไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงได้เร่งผลักดันมาตรการส่งเสริมการลงทุนและนโยบายในการสนับสนุนอุตฯหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สอดรับกับแนวคิดประเทศไทย 4.0 อาทิ การกระตุ้นความต้องการในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต ในผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยจะมีมาตรการทางภาษีเป็นแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยน ผลักดัน System Integrators (SI) ให้มีจำนวนเพียงพอต่อการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม โดยมาตรการระยะสั้นจะต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ SI ไทย โดยยกเว้นอากรนำเข้าชิ้นส่วนที่จะเข้ามาผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อให้มีต้นทุนที่แข่งขันกับสินค้านำเข้าได้ และพัฒนาศักยภาพและบูรณาการความร่วมมือในเครือข่ายหน่วยงาน Center of Excellence (CoE) เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนและเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยมีหน้าที่เพื่อรับรองสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการนำเข้าชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ในการผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และรับรองสิทธิประโยชน์สำหรับมาตรการหักค่าใช้จ่ายสำหรับกิจการที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของกระทรวงการคลัง  รวมถึงการพัฒนาบุคคลกร