ก.เกษตรฯพร้อมยกระดับสินค้าสู่เป้าหมาย4.0

ก.เกษตรฯพร้อมยกระดับสินค้าสู่เป้าหมาย4.0
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงเกษตรฯ พร้อมบูรณาการข้อมูลพัฒนาเกษตรกร ยกระดับสินค้าตามเป้าหมาย 4.0

พล.อ.ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 54 ปี โดยระบุว่า การขับเคลื่อนภาคการเกษตร ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งในส่วนของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับภาคการเกษตรสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 โดยปรับเปลี่ยนการทำเกษตรเเบบดั่งเดิมเป็นการเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาภาคเกษตรที่เป็นปัญหาเร่งด่วน ทั้งปัญหาภัยแล้ง การบริหารจัดการน้ำ การทำประมงผิดกฏหมาย ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ แก้ที่ทำกิน แก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร 

ทั้งนี้ เป้าหมาย 4.0 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะขับเคลื่อนการทำงานผ่านแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถ ยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานสร้างมูลค่าเพิ่มและมีความปลอดภัย นำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาภาคการเกษตรมีให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรระยะ 5 ปี จะเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม