ก.แรงงานเปลี่ยนลุควินมอไซค์เข้มปลอดภัย

ก.แรงงานเปลี่ยนลุควินมอไซค์เข้มปลอดภัย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน ปรับโฉมมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เน้นขับขี่ปลอดภัย สร้างมาตรฐานโลจิสติกส์ตั้งเป้า 5 ปี อบรมได้ จำนวน 171,185 คน

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าในปัจจุบันประเทศไทยจะมีอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยครั้งขึ้น สาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากความประมาท การไม่เคารพกฎเจรจา ขาดความเชี่ยวชาญในการขับรถ และการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ ซึ่งนอกจากจะสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินแล้ว ยังส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยเฉพาะระบบโลจิสติกส์ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่าง เป็น 1 ใน 27 วาระที่จะต้องมีการขับเคลื่อน ดังนั้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ใช้แนวทางประชารัฐร่วมกับสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย  ดำเนิน “โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานในระบบโลจิสติกส์ พนักงานขับรถขนส่งสินค้าและผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง วัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตามกฎจราจร การดูแลรักษารถ การขับขี่ยานพาหนะด้วยความปลอดภัย รวมทั้งสร้างความร่วมมือและความรับผิดชอบด้านการลดอุบัติเหตุ และการเพิ่มวินัยจราจร เบื้องต้นได้เปิดนำร่องฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ขับขี่ยานพาหนะ มอเตอร์ไซต์รับจ้าง จำนวน 1 รุ่น 50 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้ การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของประเทศไทย เป็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนของผู้ประกอบการไทย ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี วางเป้าหมายการพัฒนาคนภาคโลจิสติกส์ จำนวน 171,185 คน