สมอ.ขอแลปรับรองผลทดสอบยางพารา

สมอ.ขอแลปรับรองผลทดสอบยางพารา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สมอ. หนุน SMEs ยางพารา ขอ มอก. ดึงแลป 5 แห่ง รองรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เตรียมลงสงขลา 24 พ.ค. นี้พัฒนาผู้ประกอบการยาง

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ. ขานรับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาวิกฤตราคายางพาราอย่างยั่งยืน โดยเร่งรัดดำเนินการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ทำจากยางพารา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราให้มีการนำยางพารามาใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะส่งผลให้น้ำยางพาราที่เกษตรกรผลิตขึ้นมีการซื้อขายทำให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าราคายางในประเทศ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน โดย สมอ. ได้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราและประกาศใช้แล้วจำนวน 155 มาตรฐาน นอกจากนี้ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานวิจัยยางของประเทศในการผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางที่กำหนดขึ้นจากการวิจัยในประเทศประกาศเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ (มาตรฐาน ISO) และยังได้ปรับมาตรฐาน สาขาผลิตภัณฑ์ยางให้สอดคล้องกันกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 56 มาตรฐาน ซึ่ง สมอ. ได้เตรียมความพร้อมของห้องแลปของหน่วยงานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์จากยางพาราไว้แล้ว 5 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันยานยนต์ ศูนย์วิจัยยาง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ สมอ. ยังเตรียมลงพื้นที่ภาคใต้ในวันที่ 24 พฤษภาคม นี้ ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการผู้ผลิตที่นอนและหมอนยางพารา ในการพัฒนาคุณภาพสินค้ายางพาราให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สร้างความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน และมีแผนลงพื้นที่อีกครั้งในภาคตะวันออกช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 ที่จังหวัดระยอง