ปลัดท่องเที่ยวสั่งเร่งฟื้นฟูน้ำท่วมกระบี่

ปลัดท่องเที่ยวสั่งเร่งฟื้นฟูน้ำท่วมกระบี่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดกระทรวงการกระทรวงการท่องเที่ยว เร่งฟื้นฟูกระบี่-ฟื้นฟูเยียวยาน้ำท่วม พร้อมโปรโมทท่องเที่ยวกระตุ้นนักท่องเที่ยวเดินทาง

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารในโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ว่า โครงการดังกล่าวจะเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว และกีฬาแบบบูรณาการ และพร้อมที่จะเป็นกลไกสำคัญในการประสานเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยว ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมได้นำคณะเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ภายใต้ชื่อ “กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อนุรักษ์ พัฒนา รักษาแหล่งท่องเที่ยว” เพื่อช่วยเหลือเยียวยาบ้านเรือนประชาชน ตลอดจนฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลาก โดยจะเร่งฟื้นฟูให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว เพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้ได้เปิดโครงการนันทนาการ แสง สี เสียง “ตำนานกระบี่เมืองแห่ง 12 นักษัตร” ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสื่อสารภาพลักษณ์ของความเป็นไทย (Thainess) และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงมากขึ้น