ChAMPบัญชีจุฬาฯสุดยอดนวัตกรรมการศึกษา

ChAMPบัญชีจุฬาฯสุดยอดนวัตกรรมการศึกษา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

โครงการ ChAMP บัญชีฯ จุฬาฯ สุดยอดนวัตกรรมการศึกษาเชื่อมภาคธุรกิจหนึ่งเดียวของไทยที่ได้รับยกย่องระดับสากล

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chulalongkorn Business School เผยว่า โครงการ ChAMP หรือ Chulalongkorn Alumni Mentorship Program เกิดขึ้นจากแนวคิดที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ต้องมีทักษะในการประยุกต์นำความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ในห้องเรียน มาปรับใช้ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกธุรกิจ หนึ่งในกระบวนการเรียนรู้เสริมทักษะคือ การให้รุ่นพี่ที่เป็นศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ และเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรใหญ่ หรือเรียนจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำเข้ามาเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ให้กับน้องๆ นิสิตในคณะฯ (Mentee) จวบจนปัจจุบันโครงการ ChAMP ได้ผลิตนิสิตและบัณฑิต รวมแล้วทั้งหมด 5 รุ่น และได้รับการยอมรับจากผู้บริหารระดับสูงในแวดวงธุรกิจ ถึงศักยภาพของบัณฑิตที่เคยเข้าร่วมโครงการ ChAMP จึงนับได้ว่า ChAMP เป็นนวัตกรรมหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้เสริมทักษะที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล 

ล่าสุด โครงการ ChAMP ได้รับการเชิดชูเกียรติระดับโลก จาก AACSB สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยโครงการต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการเชิดชูเกียรติ จะต้องเป็นโครงการที่มีนวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอน และยังสามารถเป็นต้นแบบให้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลกสามารถนำไปปฏิบัติ โดยปีนี้มีมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ส่งผลงานเข้าคัดเลือก 315 โครงการจาก 33 ประเทศ ซึ่งมีเพียง 35 โครงการเท่านั้นที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ โดยโครงการ ChAMP ได้รับการเชิดชูเกียรติในสาขาการเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ (Engagement with Business)

จากความสำเร็จของโครงการ ChAMP คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จะได้ขยายประสิทธิผลของโครงการครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยใช้โครงการต่อเนื่องชื่อว่า 3I Interact Innovation Inspiration โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสู่โลกของการทำงาน และตอบโจทย์โลกธุรกิจที่หมุนเปลี่ยนเร็วอย่างแท้จริง เพื่อให้บัณฑิตของคณะฯ โดดเด่นและสามารถสร้างความยั่งยืนแก่โลกธุรกิจ และเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่อง