ไทยย้ำสานต่อร่วมมือสหรัฐฯเร่งขยายการค้า

ไทยย้ำสานต่อร่วมมือสหรัฐฯเร่งขยายการค้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เผย ไทย ย้ำสานต่อความร่วมมือสหรัฐฯ เร่งขยายการค้าให้เติบโตต่อเนื่อง

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เกี่ยวกับแนวนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน โดยสหรัฐฯ ย้ำว่าจะมุ่งสานต่อความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับไทยอย่างต่อเนื่อง โดยได้เชิญชวนให้ไทยเข้าไปลงทุนในสาขาปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ด้วย

ซึ่งในการหารือในครั้งนี้ ไทยได้รับทราบแนวทางการจัดทำรายงานตามคำสั่งพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในการประเมินสาเหตุหลักของการขาดดุลการค้าสหรัฐฯ กับประเทศคู่ค้าและการพิจารณาทบทวนข้อผูกพันและการบังคับใช้ความตกลงทางการค้าที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับสหรัฐฯ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการยกร่างกฎหมายของไทยที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับ

โดยปัจจุบัน สหรัฐฯ เป็นคู่ค้าที่สำคัญอันดับที่ 3 ของไทย โดยในปี 2559 มีมูลค่าการค้าระหว่างกันรวม 36,553 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 3.6 โดยสหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับที่ 1 ของไทยด้วยมูลค่าการส่งออก 24,495 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.8