บขส.ได้คะแนนความโปร่งใสปี59ที่89.11

บขส.ได้คะแนนความโปร่งใสปี59ที่89.11
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บขส.ได้คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 59 ที่ 89.11 คะแนน

บขส. ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยในปีแรก บขส. ได้รับการประเมินฯ 65.78 คะแนน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้รับการประเมินฯ  78.04 คะแนน โดยคะแนนที่ได้รับอยู่ในระดับมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บขส. ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อยู่ที่  89.11 คะแนน โดยคะแนนที่ได้รับอยู่ในระดับมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมาก และเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาคะแนนที่ได้รับมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะกระทำตนให้เป็นประโยชน์แก่องค์กร ประเทศชาติ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามที่ได้ประกาศเจตจำนงเป็นผู้บริหารที่ดีของรัฐไว้