ครม.เท4,322ล.ให้ที่อยู่คนรายได้น้อย

ครม.เท4,322ล.ให้ที่อยู่คนรายได้น้อย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบ 4,322 ล้านบาท จัดโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้คนรายได้น้อย - รับทราบแผนยกระดับโทรคมนาคม

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ว่า ที่ประชุมอนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2559 รวม 21 โครงการ วงเงิน 4,322 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังจัดหาเงินกู้พร้อมค้ำประกันวงเงิน 3,360 ล้านบาท ใช้วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีวงเงิน 468 ล้านบาท และอีกส่วนจะเป็นรายได้การเคหะแห่งชาติ 493 ล้านบาท

โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ เพื่อตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางให้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน พร้อมระบบสาธารณูปโภค ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม และบริหารจัดการทรัพย์สินรอการพัฒนาของโครงการบ้านเอื้ออาทรและสิ่งปลูกสร้างที่มีศักยภาพ

นายณัฐพร ยังกล่าวว่า ที่ประชุม ครม. รับทราบผลการดำเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี วงเงิน 20,000 ล้านบาท โดยความคืบหน้าการดำเนินโครงการล่าสุด ได้วางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตประชารัฐแล้ว 99 หมู่บ้าน และคาดว่าภายในเดือนพฤษาคมจะสามารถส่งมอบได้อีก 3,099 หมู่บ้าน และคาดว่าสิ้นปี 2560 จะสามารถส่งมอบและวางเครือข่ายได้ครบ 24,700 หมู่บ้านอย่างแน่นอน ขณะที่ 15,700 หมู่บ้าน ที่อยู่ห่างไกล สำนักงาน กสทช. จะเป็นผู้ดำเนินวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านที่เหลือเพิ่มเติม ซึ่งสามารถดำเนินการได้ถึงสิ้นปี 2561 

ทั้งนี้ ได้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ 2559 ในโครงการดังกล่าว จากเดิมจะต้องดำเนินการถึงวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2560 ให้ขยายเวลาจนถึงวันสุดท้ายของเดือนกันยายน 2560 เพื่อให้ดำเนินการโครงการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด