ก.แรงงานร่วมกฟภ.ฝึกช่างไฟชุมชน2,000ทั่วไทย

ก.แรงงานร่วมกฟภ.ฝึกช่างไฟชุมชน2,000ทั่วไทย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน ร่วม กฟภ. ฝึกช่างไฟฟ้าชุมชน 2,000 ทั่วประเทศตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าจากการที่กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กพร. ได้มีการประกาศกำหนดสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพแรกที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสาธารณะ จะต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นใจในการทำงานนั้น กพร. ได้ใช้แนวทางประชารัฐร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากรด้านช่างไฟฟ้าให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ล่าสุดได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการลงนามความร่วมมือ MOU กับ กพร. จากการหารือเบื้องต้นทั้งสองหน่วยงานจัดโครงกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้านอาชีพช่างไฟฟ้าให้กับชุมชน โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 2,000 คนทั่วประเทศ

สำหรับความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐในครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญในการพลิกชีวิตให้กับผู้มีรายได้น้อยได้มีอาชีพที่มั่นคง ยกระดับสังคมให้สูงขึ้น ทั้งนี้ปี 2560 กพร. ได้มีการฝึกสาขาช่างต่างๆ ไปแล้วกว่า 5,800 คน