พังงาเปิดสมาร์ทฟาร์มบ้านนากลางปลูกเมล่อน

พังงาเปิดสมาร์ทฟาร์มบ้านนากลางปลูกเมล่อน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดพังงา เปิดสมาร์ทฟาร์มประชารัฐบ้านนากลาง ชูเมล่อนในโรงเรือนแบบปิด สร้างรายได้งาม

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โครงการนากลางสมาร์ทฟาร์ม (จำหน่ายแปรรูปสินค้าเกษตร) ของกองทุนหมู่บ้านบ้านนากลาง หมู่ 9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ตามนโยบายรัฐบาลที่มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านและชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้เยี่ยมชมสวนเมล่อนในโรงเรือนระบบปิด ที่ปลูกเมล่อนรวม 4 สายพันธุ์ ซึ่งผลผลิตรุ่นแรกได้มีการจองและขายผ่านระบบสื่อออนไลน์ต่างๆจนหมดแล้ว ซึ่งสามารถจำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ 190 บาท นับเป็นการเกษตรแบบทางรอด ที่เกษตรกรต้องรู้จักปรับเปลี่ยนศึกษา ในยุคที่ราคาพืชผลเศรษฐกิจตกต่ำอย่างต่อเนื่อง

นายสมบัติ ยกเชื้อ ประธานกองทุนหมู่บ้านนากลาง กล่าวว่า ที่ผ่านมามีรายได้หมุนเวียนเข้าร้านค้าแล้วจำนวน 230,000 บาท ซี่งสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับสมาชิกในหมู่บ้านได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน นอกจากนั้นบ้านนากลางยังเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดพังงาอีกด้วย

ด้านนายสราวุฒิ ธนาเจริญกุล นายอำเภอตะกั่วทุ่ง กล่าวว่า อ.ตะกั่วทุ่ง มีกองทุนหมู่บ้านจำนวน 68 กองทุน และยื่นขอจดทะเบียนนิติบุคคลครบทั้งหมดแล้ว โดยได้รับงบประมาณเพิ่มทุนในระยะที่ 3 จำนวน 42 กองทุน และยื่นขอรับงบประมาณโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 32 กองทุน จัดสรรโอนเงินแล้ว 31 กองทุน พร้อมดำเนินการโครงการฯเสร็จสิ้นแล้ว คงเหลือรอการโอนอีก 1 กองทุน ถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อหมู่บ้านและชุมชน ในการนำงบมาบริหารจัดการกันเองภายใต้การมีส่วนร่วมของสมาชิก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

m2

 

m3