ก.อุตสาหกรรมยื่นของบปี61แตะ5,901ล้าน

ก.อุตสาหกรรมยื่นของบปี61แตะ5,901ล้าน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงอุตสาหกรรม ยื่นของบปี 61 แตะ 5,901 ล้านบาท ตอบโจทย์นโยบายรัฐพัฒนาอุตสาหกรรมช่วยเหลือSME

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้นำเสนอของบประมาณในปี 2561 จำนวน 5,901 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2560 จำนวน 21 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 1 โดยงบประมาณส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นนโยบายสำคัญของรัฐบาลถึงร้อยละ 47 จำนวน 2,770 ล้านบาท เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  โดยแผนงานในปี 2561 ตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงอุตสาหกรรม มี 5 เรื่องสำคัญ ได้แก่ ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ 625 ล้านบาท โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 122 ล้านบาท การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 660 ล้านบาท การพัฒนานิคมฯ ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 286 ล้านบาท และเอสเอ็มอี 567 ล้านบาท 

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายใน  ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งผ่านการพัฒนามาตรฐานสินค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมชุมชน หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การพัฒนาโลจิสติกส์อุตสาหกรรม การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม   

ทั้งนี้จะถูกปรับลด หรือเพิ่มอีกหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ โดยกระทรวงหวังที่จะไม่มีการตัดลดงบประมาณที่ยื่นขอไป เนื่องจากพราะงานหลักของกระทรวงขณะนี้ ล้วนเป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ