ก.พาณิชย์ผลักดันค้าส่ง-ค้าปลีกภูมิภาค

ก.พาณิชย์ผลักดันค้าส่ง-ค้าปลีกภูมิภาค
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ผลักดัน ค้าส่งค้าปลีกภูมิภาค ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้ประชาชนสามารถผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและดำเนินธุรกิจภาคบริการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชน ประชาชนอยู่ดีกินดี 

กระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าพัฒนายกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีกแบบเข้มข้นทั่วประเทศเพื่อให้ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกมีมาตรฐานคุณภาพ ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบและเครื่องมือต่างๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างโอกาสในการขาย มีการตรวจประเมินศักยภาพและความพร้อมของธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อแนะนำเทคนิคต่างๆ ในการประกอบธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

โดยธุรกิจค้าส่งค้าปลีกถือเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจภูมิภาค เป็นกลไกสำคัญในการขยายตลาดไปสู่หมู่บ้านและชุมชน โดยแต่ละชุมชนจะจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น กรณีอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวจะมีการรวมตัวกันของพ่อค้าแม่ค้า เป็นตลาดชุมชน ซึ่งมีการให้บริการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอีกทางหนึ่ง