7เดือนแรกรัฐวิสาหกิจส่งรายได้ เกินเป้า

กระแสหุ้นออนไลน์

สนับสนุนเนื้อหา

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการสำนั กงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิ จ (สคร.) ในฐานะโฆษก สคร. เปิดเผยว่า ในเดือนเมษายน 2560 มีเป้าหมายการจัดเก็บเงินรายได้ แผ่นดินจำนวน 20,262 ล้านบาท สคร. จัดเก็บรายได้แผ่นดินได้จำนวน 26,515 ล้านบาท ส่งผลให้เงินนำส่งรายได้แผ่นดิ นสะสม 7 เดือนแรก
ของปีงบประมาณ 2560 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 96,304 ล้านบาท จากเป้าหมายการจัดเก็บรายได้แผ่ นดินสะสมจำนวน 87,955 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายจำนวน 8,349 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 2560 ที่ 131,000 ล้านบาท
 โดยมีรัฐวิสาหกิจที่มีการนำส่ งรายได้แผ่นดินเกินเป้าหมาย ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และธนาคารออมสิน และมีรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้ แผ่นดินต่ำกว่าเป้าหมาย ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)และธนาคารเพื่อการส่ งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 ทั้งนี้ นายชาญวิทย์ นาคบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สคร. มั่นใจว่าปีนี้จะจัดเก็บรายได้ แผ่นดินเป็นไปตามเป้ าหมายตามเอกสารงบประมาณ 2560 พร้อมทั้ง สคร. จะเร่งเพิ่มประสิทธิการจัดเก็ บรายได้รัฐวิสาหกิจซึ่งจะส่ งผลในการช่วยรักษาเสถี ยรภาพการคลังให้แก่ประเทศด้วยอี กทางหนึ่ง