คมนาคมสัมมนาขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ

คมนาคมสัมมนาขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงคมนาคมจัดอบรมสัมมนา 'การจัดทำรายงานด้านการสำรวจประเมินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ เพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ'

น.ส.กอบกุล โมทนา ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา "การจัดทำรายงานด้านการสำรวจประเมินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ เพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ" ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำโครงการศึกษาสำรวจเพื่อประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ในระยะที่ 3 พื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรการการดำเนินงานด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ สอดคล้องกับหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ลดอุปสรรคและข้อจำกัดทางด้านร่างกาย ทำให้เกิดอิสระในการเดินทางของประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยการจัดอบรมบุคลากรของกระทรวงคมนาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและขยายผลไปยังจังหวัดในทุกภูมิภาคของประเทศ