PTTGC - Buy: บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC หยุดโรงงงาน PTTPE เป็นการชั่วคราว

เรื่องล่าสุดของหมวด การลงทุน-หุ้น

ดูหมวด การลงทุน-หุ้น ทั้งหมด