คมนาคมเร่งออกแบบโครงสร้างขนส่งช่วยคนพิการ

คมนาคมเร่งออกแบบโครงสร้างขนส่งช่วยคนพิการ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงคมนาคม เดินหน้าศึกษา ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะอำนวยความสะดวก คนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดการอบรมสัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคนิคการสำรวจและการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุทั้งนี้นายชาติชาย กล่าวว่ากระทรวงคมนาคมได้จัดทำโครงการศึกษาสำรวจเพื่อประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ในระยะที่ 3 พื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรการการดำเนินงานด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ สอดคล้องกับหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรือUniversal Design: UD  ลดอุปสรรคและข้อจำกัดทางด้านร่างกาย ทำให้เกิดอิสระในการเดินทางของกลุ่มคนดังกล่าว ด้วยการจัดอบรมบุคลากรของกระทรวงคมนาคมให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสำรวจและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการให้แก่คนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ในสถานีขนส่งสาธารณะทั้งทางบก ราง น้ำ อากาศ เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและขยายผลไปยังจังหวัดในทุกภูมิภาคของประเทศ ทำให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน