มติเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ2ราย

มติเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ2ราย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมสามัญสมาชิก ปี 60 มีมติเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ 'ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา' และ 'ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ'

ตามที่กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 ท่าน มีกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ได้แก่ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ และนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ที่ประชุมสามัญสมาชิกประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้มีมติเลือกนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2560-27 พฤษภาคม 2562
 
ทั้งนี้ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ติดต่อกัน 2 วาระแล้ว ซึ่งตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการไม่สามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระได้