มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแนะกสทช.ตั้งหน่วยงานดูแลปชช.

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแนะกสทช.ตั้งหน่วยงานดูแลปชช.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค แนะ กสทช. ตั้ง หน่วยงานอิสระรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคเพื่อความโปร่งใส

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวในการประชุม NBTC Public Forum ครั้งที่ 2/2560 เรื่อง อนาคตเพย์ทีวี 4.0 กับสิทธิผู้บริโภค ว่า ทางมูลนิธิได้ตั้งข้อสังเกตกรณีที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. มีมติให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ ยุติการให้บริการ 6 ช่องรายการ โดยไม่แจ้งให้สมาชิกรับทราบล่วงหน้า 30 วัน ตามประกาศ กสทช. นั้น แสดงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงตรงในการดำเนินงานของ กสท. เพราะนอกจากมติดังกล่าวจะขัดต่อหลักเกณฑ์ที่ กสท. วางไว้แล้ว ทางบริษัททรูฯ ยังไม่ได้มีการเสนอมาตรการเยียวยาผลกระทบของผู้ใช้บริการให้ชัดเจนก่อนจะยุติการให้บริการ ดังนั้น จึงอยากเสนอให้มีการตั้งหน่วยงานอิสระเข้ามารับเรื่องร้องเรียนจาก กสทช. เพื่อลดปัญในกระบวนการพิจารณาและเพื่อความโปร่งใสรวมถึงอยากให้ กสท. บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภครายเดียวด้วย เพื่อให้เกิดการคุ้มครองแก่บุคคลทั่วไป เนื่องจากปัจจุบันมรการคุ้มครองเฉพาะผู้ฟ้องร้องเท่านั้น ที่จะได้รับการเยียวยาผลกระทบ

ด้าน นางเอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กล่าวว่า กสท. ไม่มีมาตรการดูแลผู้บริโภคที่ชัดเจน เมื่อกระบวนการเยียวยาผลกระทบถึงที่สุดแล้ว ทำให้ผู้บริโภคต้องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ สคบ. เท่านั้น ดังนั้น จึงอยากให้ กสท. ช่วยรวบรวมข้อมูลหลักฐาน เพื่อส่งต่อให้ สคบ. นำไปประกอบการพิจารณา ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมและเป็นธรรมมากขึ้น นอกจากนี้ ขอย้ำถึงหน้าที่ของ กสท. ที่ต้องดำเนินการสำคัญ 3 ส่วน คือ การสนับสนุนการประกอบการอย่างเสรี  การคุ้มครองผู้บริโภค และการกำกับดูแลอย่างเที่ยงธรรม