N-PARK งดออกหุ้นกู้หลังฟ้อง Lehmanเบี้ยวเงิน

นายเสริมสิน สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ บมจ.แนเชอรัล พาร์ค(N-PARK) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท แนเชอรัล โฮเต็ล พันวา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้แบบมีหลักประกันอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 โดยมีมูลค่าที่เสนอขายรวม 860.52 ล้านบาท (หุ้นกู้ 860,522 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท) กำหนดไถ่ถอนเงินต้นทั้งจำนวนภายใน 3 ปี นับจากวันที่ออกจำหน่าย (ครบกำหนดในวันที่ 19 ธันวาคม 2552) ให้แก่ Lehman Brothers CommercialCorporation Asia Limited ( Lehman ) เพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการโรงแรม โนโวเทล บีช รีสอร์ท พันวาภูเก็ต นั้น ถึงปัจจุบันบริษัทย่อยได้รับชำระเงินค่าหุ้นกู้เพียง 575.22 ล้านบาท สำหรับค่าหุ้นกู้ส่วนที่เหลืออีก 285.30ล้านบาท บริษัทย่อยก็ได้ขอเบิกถอนตามสัญญา แต่ดังเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ากลุ่ม Lehman ประสบกับวิกฤตทางการเงินและมีหนี้สินล้นพ้นตัว โดยทางบริษัทย่อยเองได้ทวงถามหลายครั้ง ซึ่ง Lehman เพิกเฉย และปฏิเสธที่จะชำระเงิน ต่อมา Lehman ได้ถูกศาลสูงในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงมีคำสั่งให้ชำระบัญชีจึงไม่สามารถนำเงินมาชำระค่าหุ้นกู้แก่บริษัทย่อยตามที่ได้ขอเบิกถอนไปได้ ส่งผลให้บริษัทย่อยไม่สามารถปรับปรุงพัฒนาโครงการโรงแรม โนโวเทล บีชรีสอร์ท พันวา ภูเก็ต ให้แล้วเสร็จตามกำหนดการที่วางไว้เดิมดังนั้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 บริษัทย่อยจึงได้ยื่นฟ้อง Lehman ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ Lehman ชำระค่าหุ้นกู้ส่วนที่เหลือตามสัญญา เพื่อที่บริษัทย่อยจะสามารถนำเงินที่ได้ไปดำเนินโครงการต่อไปได้ นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้ขอศาลมีคำสั่งให้ Lehman ชำระค่าเสียหายจากการผิดสัญญาจำนวน 327.37 ล้านบาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป และห้าม Lehman กล่าวอ้างใช้สิทธิหรือบังคับตามสิทธิใดๆ ของตนตามสัญญาจองซื้อหุ้น, สัญญาหลักประกันต่างๆ ตลอดจนสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้จนกว่า Lehman จะชำระเงินค่าหุ้นตามสัญญาตามที่บริษัทย่อยเบิกถอน และค่าเสียหายต่างๆ จนครบถ้วนเสร็จสิ้น รวมทั้งได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาเนื่องจากคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ บริษัทย่อยจึงระงับการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับหุ้นกู้รายนี้ไว้ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าว โดยคำนึงถึงการปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทเป็นสำคัญ หากมีความคืบหน้าประการใดบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด การลงทุน-หุ้น

ดูหมวด การลงทุน-หุ้น ทั้งหมด