CKรับทรัพย์กว่า700ล.หลังขาย TTWเพิ่มสภาพคล่อง

 นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ช.การช่าง (CK) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญบางส่วนของบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)(TTW) ให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือความเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท จำนวน 180,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.51 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้เนื่องจากราคาของหุ้นดังกล่าวที่ ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ณ ปัจจุบัน มีราคาสูงกว่าต้นทุนเงินลงทุนในหุ้นดังกล่าวของบริษัทซึ่งการขายครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีกำไรจากการขายหุ้น และจะทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้น โดยจะกำหนดราคาเสนอขายไว้ไม่ต่ำกว่าหุ้นละ4.15 บาท คิดเป็นเงินจำนวนไม่ต่ำกว่า 747,000,000 บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาปิดของหุ้นดังกล่าวถัวเฉลี่ย 15 วันทำการก่อนวันที่จะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท  โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการขายหุ้นจำนวนดังกล่าวโดยจะขายเสนอทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ราคาขาย และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขายหุ้นดังกล่าวจนเสร็จการต่อไป ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวแล้ว จะดำเนินการแจ้งผู้ถือหุ้นและแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งดำเนินการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล อนึ่ง การตกลงเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)ครั้งนี้มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 40.22 ซึ่งจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามวิธีการคำนวณขนาดรายการโดยใช้หลักเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติหลังหักภาษีเท่าที่เกิดจากสินทรัพย์ที่ได้มาหรือจำหน่ายไป เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ซึ่งบริษัทจะต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

เรื่องล่าสุดของหมวด การลงทุน-หุ้น

ดูหมวด การลงทุน-หุ้น ทั้งหมด