WEFปรับปรุงดัชนีการแข่งขันใหม่อันดับไทยดีขึ้น

WEFปรับปรุงดัชนีการแข่งขันใหม่อันดับไทยดีขึ้น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีฯ พาณิชย์ เผย WEF ปรับปรุงวิธีการจัดทำดัชนีขีดความสามารถทางการแข่งขันใหม่ เชื่ออันดับของไทยจะดีขึ้น

จากการประชุม World Economic Forum (WEF) ณ เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และได้มีการปรับปรุงวิธีการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันโลกแบบใหม่ โดยจะลดความสำคัญของผลจากตัวแปรบางส่วนลง และเพิ่มตัวแปรใหม่ เข้าไปในการจัดอันดับกว่า 64 ตัวแปร นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การปรับเปลี่ยนตัวแปรบางตัว จะทำให้ผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันของไทย ในปีหน้ามีความแม่นยำมากขึ้น และผลการจัดอันดับของไทยน่าจะดีขึ้น เนื่องจากหลายตัวเเปรมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ทั้งการพัฒนานวัตกรรม การดำเนินนโยบายไทยแลนด์ 4.0

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ พร้อมเชิญ เจ้าหน้าที่จาก WEF เข้ามาประชุมเพื่อชี้แจงให้นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องในไทยได้เข้าใจ เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูล ความสามารถทางการแข่งขันมีความแม่นยำมากขึ้น ในช่วงเดือน พ.ค. นี้

ในปัจจุบันประเทศไทยได้รับการจัดอันดับดัชนีความสามารถในการแข่งขัน ( GCI) โดย WEF อยู่ในอันดับที่ 34 ซึ่งดัชนีในปี พ.ศ.2559 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับดีขึ้น ในด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค การศึกษาขั้นสูงและการฝึกอบรม และนวัตกรรม

ทั้งนี้ การประชุมในปีนี้ได้เน้นประเด็นในอาเซียนมากเป็นพิเศษ โดยไทยได้กล่าวในเวทีการประชุม พร้อมที่จะร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเพื่อนำอาเซียนไปสู่การรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่เข้มแข็งขึ้นในอนาคต

โดยวิสัยทัศน์ของอาเซียนจากนี้ จะต้องใช้หลักการถ้อยทีถ้อยอาศัยเพื่อฝ่าฟันวิกฤติโลก ทั้งที่เกิดขึ้นในอดีต และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำจุดแข็งด้านเกษตรมาผนวกใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้ไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างทั่วถึง การพัฒนาของภาคบริการและการผลิตในภาคอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับฝีมือและคุณภาพแรงงาน รวมถึงการพัฒนา SME จะมีความสำคัญมากขึ้น