กรมพัฒนาธุรกิจฯออกมาตรการช่วยน้ำท่วม

กรมพัฒนาธุรกิจฯออกมาตรการช่วยน้ำท่วม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมพัฒนาธุรกิจฯ ออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยภาคใต้

รายงานข่าวจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่ปัจจุบันได้เกิดเหตุอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้ รวมทั้ง จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตที่ประสบอุทุกภัยไม่สามารถเดินทางไปติดต่อราชการ หรือดำเนินการด้านต่าง ๆ ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ กรมฯ จึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัย โดยผ่อนผันและขยายระยะเวลาในการดำเนินการ
ต่าง ๆ ตามกฎหมายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ดังนี้ คือ การผ่อนผันการแจ้งบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ซึ่งตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กำหนดให้แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบหรือควรทราบถึงการสูญหายหรือเสียหาย ให้สามารถยื่นล่าช้าและสามารถใช้เป็นหลักฐานกรณีถูกเรียกตรวจบัญชีได้ การผ่อนผันการยื่นงบการเงินประจำปีของธุรกิจที่มีหน้าที่ต้องยื่นในช่วงที่เกิดอุทกภัย ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ให้สามารถยื่นล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดได้ การผ่อนผันการยื่นจดทะเบียนของนิติบุคคลที่ต้องยื่นจดทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดในช่วงระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ให้สามารถยื่นล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดได้

และได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการรับจดทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนิติบุคคลที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ รวมทั้ง จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ชั้น 4 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570