คพ.ติดตั้งสถานีวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติแม่น้ำปราจีนบุรี

คพ.ติดตั้งสถานีวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติแม่น้ำปราจีนบุรี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คพ. ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ เพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเตือนคุณภาพแม่น้ำปราจีนบุรี

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า ปัญหาคุณภาพน้ำแม่น้ำปราจีน เสื่อมโทรม เกิดจากการระบายน้ำจากคลองสารภี ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นน้ำเสียจากท้องทุ่งที่เกิดจากการหมัก หมมของฟางข้าวและเศษวัชพืชต่างๆ ที่แช่น้ำอยู่นานจนเน่าเสีย ประกอบกับปีนี้มีน้ำมากในพื้นที่ ที่จะส่งผลให้คุณภาพน้ำแม่น้ำปราจีนบุรี เสื่อมโทรมลง และอาจส่งผลให้ปลาในธรรมชาติและปลาในกระชังตายลงได้ คพ. จึงมีการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนคุณภาพแม่น้ำปราจีนบุรี จากการเปิดประตูระบายน้ำ โดยทำการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติที่บริเวณท้ายประตูระบายน้ำ และที่บริเวณแม่น้ำปราจีนบุรี โดยสถานีฯ จะตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำหรือค่า DO ทุกครึ่งชั่วโมง และสามารถติดตามข้อมูลผลการตรวจวัดได้จากเว็บไซต์ www.wqmonline.com และเมื่อปริมาณออกซิเจนละลายในแม่น้ำปราจีนบุรีอยู่ในระดับต่ำกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งจะเริ่มมีผลกระทบต่อสัตว์น้ำ ทั้งสัตว์น้ำตามธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงในกระชัง สถานีฯจะแจ้งเป็นข้อความ SMS ไปยังโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่กรมชลประทานที่ควบคุมประตูระบายน้ำ และเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการควบคุมระดับการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และใช้ในการแจ้งเตือนผู้เลี้ยงปลาในกระชังต่อไป