กอช.เตือน สมาชิกส่งเงินให้ครบ เพื่อรับเงินสมทบเต็มตามสิทธิ์

กอช.เตือน สมาชิกส่งเงินให้ครบ เพื่อรับเงินสมทบเต็มตามสิทธิ์

กอช.เตือน สมาชิกส่งเงินให้ครบ เพื่อรับเงินสมทบเต็มตามสิทธิ์
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

กอช. เตือนสมาชิกส่งเงินสะสมให้ครบ เพื่อรับเงินสมทบเต็มจำนวนตามสิทธิ์ ปี 2559 มั่นใจรอรับบำนาญตลอดชีพเมื่อครบกำหนด พร้อมแจ้งข่าวดี ออมเงินกับ กอช. ยังได้รับการยกเว้นไม่ต้องคำนวณภาษีเงินได้

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. กล่าวว่า การออมเงินกับ กอช. สมาชิกสามารถสะสมเงินรวมกันตลอดทั้งปีได้ไม่เกิน 13,200 บาท ซึ่ง กอช. ใช้หลักเกณฑ์การนับตามปีปฏิทินคือเริ่มต้นจากวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี หากสมาชิกมีการสะสมเงินเข้ามา รัฐจะสมทบเพิ่มให้ในรูปแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ (สมาชิกที่มีช่วงอายุ 15-30 ปี สมทบสูงสุด 600 บาท/ปี, ช่วงอายุ 30-50 ปี สมทบสูงสุด 960 บาท/ปี และสำหรับผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป สมทบสูงสุด 1,200 บาท/ปี) และเมื่อครบกำหนด ทาง กอช. จะจ่ายเงินคืนแก่สมาชิก ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี คือ

สมาชิกมีเงินสะสมในจำนวนที่มากพอ จะได้รับเป็นเงินบำนาญตลอดชีวิต และกรณีที่สองหากสมาชิกสะสมเงินจำนวนไม่มากพอ จะได้รับเป็นเงินดำรงชีพ คือ กอช. จะจ่ายคืนให้สมาชิกเดือนละ 600 บาท จนกว่าเงินในบัญชีสมาชิกจะหมด อย่างไรก็ดี สำหรับสมาชิกผู้มีสิทธิ์การออมเพียง 10 ปี (สมาชิกผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป) และมีความประสงค์จะได้รับเงินบำนาญตลอดชีวิต ต้องเร่งมือในการออม สะสมเงินให้เต็มสิทธิ์ จำนวน 13,200 บาท/ปี โดยในปีนี้เหลือเวลาอีกเพียงเดือนเศษเท่านั้น และหากสะสมเช่นนี้ประจำทุกปี การันตีได้ว่าสมาชิกจะได้รับเงินบำนาญตลอดชีพอย่างแน่นอน

นายสมพร จิตเป็นธม กล่าวเสริมอีกว่า สำหรับสมาชิกวัยทำงานที่ยังต้องเสียภาษีเงินได้นั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีเงินออมกับ กอช. รัฐบาลจึงกำหนดให้เงินได้เท่าที่สมาชิก กอช. จ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุน ตลอดจนเงินสมทบและดอกผลที่ได้รับจาก กอช. ให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้อีกด้วย โดยสมาชิกสามารถนำใบแจ้งยอดเงิน (Statement) ที่ได้รับจาก กอช. ใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการคำนวณและยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในส่วนของใบแจ้งยอดนั้น ทาง กอช. จะดำเนินการจัดส่งให้กับสมาชิกทางไปรษณีย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง