ส่งมอบโครงการ “รักการอ่าน เข้าใจการออม และประโยชน์จากเกษตรกรรม” ที่ ร.ร.บ้านแก้วเพชรพลอย

ส่งมอบโครงการ “รักการอ่าน เข้าใจการออม และประโยชน์จากเกษตรกรรม” ที่ ร.ร.บ้านแก้วเพชรพลอย

ส่งมอบโครงการ “รักการอ่าน เข้าใจการออม และประโยชน์จากเกษตรกรรม” ที่ ร.ร.บ้านแก้วเพชรพลอย

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำกัด ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ นำโดยคุณอยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล ประธานบริหาร และคุณศิรดา เทียมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำทีมพนักงานส่งมอบโครงการ “รักการอ่าน เข้าใจการออม และประโยชน์จากเกษตรกรรม” ที่ ร.ร.บ้านแก้วเพชรพลอย     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำกัด [Denali] นำโดยคุณอยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล ประธานกรรมการ และคุณศิรดา เทียมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำทีมพนักงานส่งมอบโครงการ 'รักการอ่าน เข้าใจการออม และประโยชน์จากเกษตรกรรม' ให้กับโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวิเชษฐ นวนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย และ ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประทศไทย พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559

     สำหรับโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย อยู่ในพื้นที่การดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่อำเภอตาพระยา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ป.6 มีนักเรียนทั้งหมด 144 คน ในจำนวนนี้มีเด็กชาวกัมพูชาเข้ามาเรียนด้วย ทำให้งบประมาณด้านอาหารกลางวันไม่เพียงพอ ส่งผลให้เด็กมีร่างกายไม่สมบูรณ์ตามวัย สุขภาพอ่อนแอ และขาดสมาธิในการเรียน รวมถึงหนังสือในห้องสมุดส่วนใหญ่เป็นหนังสือที่ได้รับบริจาค มีเนื้อหาไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก และบางส่วนขาดชำรุด ทำให้จำนวนหนังสือที่ใช้ได้จริงไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำกัด [Denali] จึงได้สนับสนุนโครงการ 'รักการอ่าน เข้าใจการออม และประโยชน์จากเกษตรกรรม' เป็นเงินจำนวน 100,484 บาท ผ่านมูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้เป็นผู้ดำเนินการทำแปลงเกษตรปลูกผัก และเลี้ยงปลานิล กบ เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทาน ส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดี และมีรายได้หมุนเวียนจากการเลี้ยงปลา และขายกบสำหรับอาหารกลางวัน

     ภายในงานผู้บริหารและพนักงานบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำกัด [Denali] ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา พันธุ์กบ และหว่านเมล็ดพันธุ์พืช พร้อมทั้งมอบหนังสือนิทานที่ปลูกฝังด้านการออมให้กับทางโรงเรียนเพื่อเสริมทักษะด้านการอ่าน และเพิ่มทักษะให้กับเด็กและเยาวชนในการดำรงชีวิต      
     http://denali-asset.com/[Advertorial]