นิด้าโพลชี้เอกชนมองส่งออกปี59ทรงตัว

นิด้าโพลชี้เอกชนมองส่งออกปี59ทรงตัว

นิด้าโพลชี้เอกชนมองส่งออกปี59ทรงตัว เกี่ยวกับ ข่าวเศรษฐกิจ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นิด้าโพล ชี้ เอกชนมองส่งออกปี 59 ทรงตัว แนะรัฐเร่งเจรจาการค้า หนุนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมเพื่อนบ้าน

นายกำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นตัวแทนผู้บริหารระดับสูงในภาคอุตสาหกรรมส่งออกต่างๆ รวมทั้งสิ้น 80 ราย เกี่ยวกับทิศทางการส่งออกของไทยปี 2559 พบว่า ผู้ประกอบการกว่าร้อยละ 53.75 มองว่า การส่งออกจะทรงตัว ร้อยละ 28.75 มองว่า การส่งออกจะหดตัว และร้อยละ 17.50 มองว่า จะขยายตัว โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 53.75 ระบุว่า ปัจจัยที่สนับสนุนการส่งออกเป็นภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงที่เหลือของปี รองลงมาคือนโบายภาครัฐที่ส่งเสริมให้มีการส่งออกนวัตกรรม และผลักดันการส่งออกผ่านการค้าชายแดนและผ่านแดน

ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการต้องการให้รัฐเร่งเจรจาการค้ากับประเทศที่มีศักยภาพ เพื่อขยายตลาด ลดอุปสรรคทางการค้าและมาตรการกีดกันสินค้าที่มิใช่ภาษี สนับสนุนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้กับประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับไทย เพื่อเชื่อมโยงคมนาคมขนส่ง อำนวยความสะดวกการค้า การลงทุน พร้อมรักษาเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยน

เรื่องล่าสุดของหมวด ข่าวเศรษฐกิจ / ธุรกิจ

ดูหมวด ข่าวเศรษฐกิจ / ธุรกิจ ทั้งหมด