N-PARKเตรียมอุทธรณ์คำสั่งให้ชำระ ดบ.7.5%

นายจุมพลภัทร์ พูลทรัพย์ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ บมจ. แนเชอรัล พาร์ค(N-PARK) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 48 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของสถาบันการเงินที่ล้มละลายแห่งหนึ่ง(บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนนคร จำกัด (มหาชน)) ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทชำระหนี้ดอกเบี้ยหุ้นกู้ จำนวน 31,912,858.21 บาท ในมูลหนี้หุ้นกู้ที่องค์การ เพื่อการปฏิรูปสถาบันการเงิน (ปรส.) ได้ประมูลขายให้แก่ผู้อื่นไปแล้ว พร้อมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ12.50 ต่อปี ของต้นเงิน 25 ล้านบาท นับแต่วันที่ 19 มกราคม 2543 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ และดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราถัวเฉลี่ยของเงินฝากประจำ 1 ปี ที่ประกาศใช้โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บวกด้วยอัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี ของต้นเงิน 25 ล้านบาท นับแต่วันที่ 19 มกราคม 2543 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่อศาลล้มละลายกลางแล้ว นั้น บริษัทขอรายงานความคืบหน้าของคดีความ ดังนี้เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้แก้คำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในส่วนให้ผู้ร้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินมูลหนี้ค่าดอกเบี้ยค้างชำระจำนวน31,912,858.21 บาท นับแต่วันที่ 19 มกราคม 2543 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนนคร จำกัด (มหาชน) นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ คำขออื่นของบริษัทให้ยก ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับอย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลล้มละลายกลางดังกล่าวต่อศาลฎีกา หากบริษัทมีความคืบหน้าประการใด จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป  

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!