SPPT ซื้อหุ้น บ.ย่อยเต็ม100%หวังหนุนธุรกิจ

              นายชาคริต เมธิกุลชนันทร์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) หรือ SPPT ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ เมดิคอล พาร์ทจำกัด ดังต่อไปนี้         1. วันที่เกิดรายการ              ระยะเวลาภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2552          2. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ซื้อขาย              หุ้นสามัญของบริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ เมดิคอล พาร์ท จำกัด จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทดังกล่าวในมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้นรวม จำนวน 100,000 บาท บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ เมดิคอล พาร์ท จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์              ณ.วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ เมดิคอล พาร์ท จำกัด มีขาดทุน สะสม จำนวน 9.5 ล้านบาท และงบกำไรขาดทุน (งวด 9 เดือน) มีกำไร 0.1 ล้านบาท          3. วัตถุประสงค์ในการซื้อ              1. เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจประเภทใหม่ ประหยัดค่าใช้จ่าย และเวลาในการจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่              2. บริษัทสามารถใช้สิทธินำขาดทุนสะสมดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางภาษี          4. ความสัมพันธ์กับผู้ขาย              ผู้ขาย :           บริษัท T. I. MEC CO, LTD. จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่นและเป็นผู้ถือหุ้นเดิมในบริษัทย่อย              ผู้ซื้อ :            บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)              ความสัมพันธ์ :      บริษัท T. I. MEC CO, LTD. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท โดยไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันแต่อย่างใด          5. ราคาหุ้นสามัญที่ซื้อขายและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคา          รวมราคาซื้อขายหุ้นทั้งสิ้น จำนวน 100,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยผู้ขายจะโอนหุ้นที่ซื้อขายให้กับบริษัทภายในเดือนธันวาคม 2552           6. สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย          จากเดิมก่อนการซื้อขาย 50 %           จำนวน   500,000 หุ้น          หลังจากการซื้อขายแล้ว 100%           จำนวน 1,000,000 หุ้น           อนึ่ง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น เมื่อคิดคำนวณขนาดของรายการแล้ว ไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดที่ต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่บริษัทมีหน้าที่ที่ต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฎิบัติการใดๆของบริษัทจดทะเบียน

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!