UMS ถืออะธีนฯ 89.55%- UMS-W1 80.65%

          นายชัยวัฒน์ เครือชะเอม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) หรือ UMS เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จากัด ( อะธีน ) เดิมชื่อ บริษัท เฮอร์เมลิน ชิปปิ้ง จำกัด ได้ทำ การซื้อหุ้นของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) หรือ UMS  จากนายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร และนายชัยวัฒน์ เครือชะเอม คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 48.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 และได้ยื่นแบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์  เพื่อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( สานักงาน ก.ล.ต. ) รวมทั้งจัดให้มีการรับซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมานั้น        ในวันนี้ อะธีนได้นำส่งสำเนาแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์ แก่บริษัทฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปได้ทราบว่า ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์อะธีนถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 136,083,041 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และอะธีนถือใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ จานวน 56,453,219 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 80.65 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ97.20 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพของบริษัทฯ

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!