กอช.จัดประกวดคำขวัญ วันออมแห่งชาติ 59 ชิงรางวัลสูงสุด 3 หมื่นบ.

กอช.จัดประกวดคำขวัญ วันออมแห่งชาติ 59  ชิงรางวัลสูงสุด 3 หมื่นบ.
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

กองทุนการออมแห่งชาติ กำหนดจัดการประกวดคำขวัญ เนื่องในโอกาสวันออมแห่งชาติ ปี 2559 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความสำคัญของวันออมแห่งชาติ และสร้างการตระหนักรู้ถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการออมอย่างยั่งยืนแก่ประชาชน ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมก้าวสู่การมีชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขและมีภูมิคุ้มกัน ผ่านการประกวดคำขวัญ

 มีรายละเอียดดังนี้ 

1. คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 
1.1 ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1.2 ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
1.3 ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
1.4 บุคคลทั่วไป

2. หัวข้อการประกวด 
การประกวดคำขวัญ “วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559”

3. หลักเกณฑ์การประกวด 
3.1 เนื้อหาสาระตรงตามหัวข้อที่กำหนด และวัตถุประสงค์ของการประกวด 
3.2 ใช้ภาษาไทยถูกต้องเหมาะสม มีความสละสลวย สร้างสรรค์และสื่อความชัดเจน
3.3 ความยาวไม่เกิน 18 พยางค์
3.4 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือคัดลอก ผู้อื่น ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด และไม่เคยปรากฏเผยแพร่ต่อสาธารณชนมาก่อน 
3.5 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง อ่านง่าย ในใบสมัครที่กองทุนการออมแห่งชาติกำหนด หรือพิมพ์ลงในกระดาษอื่นให้เรียบร้อย แล้วแนบส่งพร้อมกับใบสมัคร กรณีเป็นนักเรียนต้องมีอาจารย์รับรองผลงาน 
3.6 สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 1 ชิ้นงาน โดยระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล (EMAIL) ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก 
3.7 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดแล้ว จะไม่ส่งคืน ไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม 
3.8 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัลใด ๆ 

4. วิธีการพิจารณา
4.1 กองทุนการออมแห่งชาติจะแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน
คำขวัญที่ส่งเข้าประกวด
4.2 คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสินจากหลักเกณฑ์ต่างๆ ประกอบกัน อาทิ เนื้อหา 
ถูกต้องตรงตามหัวข้อและวัตถุประสงค์ ภาษาที่ใช้มีความสละสลวย ถูกต้อง เหมาะสม และมีพลัง จำนวนไม่เกิน 18 พยางค์ และอื่นๆ ประกอบการพิจารณา
4.3 ผู้เขียนคำขวัญที่ส่งเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณีหากมีการละเมิด
ลิขสิทธิ์ หรือมีการกระทำที่ละเมิดกฎหมาย ถ้ามีการฟ้องร้อง กองทุนการออม แห่งชาติจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

5. รางวัลการประกวด
5.1 ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น 
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท
พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท
พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
5.2 ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท
พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท
พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
5.3 ประเภทอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า 
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท
พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท
พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
5.4 ประเภทบุคคลทั่วไป 
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท
พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท
พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

6. การขอรับใบสมัครและรายละเอียดการประกวด 
ติดต่อขอรับใบสมัคร และรายละเอียดการประกวดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร กองทุนการออมแห่งชาติ เลขที่ 420/1 อาคารเพ็ญศรี พิชัยสนิธ (ชั้น 2) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2017 0789 ต่อ 223, 224 และ 226 โทรสาร 0 2017 0788 ในวันและเวลาทำการ หรือที่ INFO@NSF.OR.TH และ WWW.NSF.OR.TH หรือ FACEBOOK/กองทุนการออมแห่งชาติ 
7. การส่งผลงานเข้าประกวด 
ส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร (วงเล็บมุมซองว่า การประกวดคำขวัญวันออมแห่งชาติ) กองทุนการออมแห่งชาติ เลขที่ 420/1 อาคารเพ็ญศรี พิชัยสนิธ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือส่งทางอีเมลที่ info@nsf.or.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 10 ตุลาคม 2559

8. การประกาศผลและการรับรางวัล 
8.1 กองทุนการออมแห่งชาติ จะประกาศผลการประกวด ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ทางเว็บไซต์ www.nsf.or.th 
8.2 ผู้ที่ได้รับรางวัลจะเข้ารับถ้วยรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ในงานวันออมแห่งชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาที่ผู้จัดงานจะแจ้งให้ทราบต่อไปภายหลัง ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล ต้องเดินทางมารับรางวัลด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้แทน ซึ่งจะต้องแจ้งให้ผู้จัดงานทราบล่วงหน้า 
8.3 ลิขสิทธิ์คำขวัญที่ชนะการประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อดำเนินการพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสต่อไป