SSEเผยขาย GEN แต่คงถือหุ้นใหญ่

นายจำนงค์ พุทธิมา กรรมการผู้จัดการ บมจ. ซันไชน์ คอร์เปอเรชั่น (SSE) เปิดเผยว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สอบถามบริษัท เพิ่มเติม เกี่ยวกับการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ( GEN ) โดยบริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชันแนล บิสสิเนส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้มีการจำหน่ายเงินลงทุนใน GEN ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา หรือระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2552 คิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 21.59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GEN ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการอื่นมากกว่าร้อยละ 10 และเมื่อคำนวณขนาดของรายการตามเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้วเท่ากับร้อยละ 18.85 ซึ่งเป็นรายการที่มีขนาดมากกว่าร้อยละ 15 บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น บริษัทขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เพิ่มเติม ดังนี้         1. ลักษณะทั่วไปของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)           บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2534 ประกอบธุรกิจด้านวัสดุก่อสร้าง ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,544 ล้านบาท ชำระแล้ว 517 ล้านบาท โดยธุรกิจหลักของ GEN คือ ผลิตวัสดุก่อสร้าง เช่น เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง คานสะพาน พื้นและผนังคอนกรีตสำเร็จรูป คอนกรีตเสริมใยแก้ว ปูนซีเมนต์ผสมสารป้องกันการหดตัว เป็นต้น โดยบริษัทขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทของ GEN ดังนี้            รายชื่อผู้ถือหุ้น (ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552)           ลำดับ      ชื่อ-นามสกุล/บริษัท                        จำนวนหุ้น       ร้อยละ            1   บริษัท ซันไชน์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)       60,000,000      11.61            2   บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)             56,000,000      10.84            3   บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชันแนล บิสสิเนส จำกัด     44,317,400       8.58            4   นายโรจน์ ลิ้มสวัสดิ์                            18,500,000       3.58            5   นายกมล เอี้ยวศิวิกูล                           15,000,000       2.90            6   นายเกียรติ กลิ่นจันทร์                          11,160,315       2.16            7   นายอภิชาติ จูตระกูล                            8,450,000       1.64            8   นายอภิรักษ์ จูตระกูล                            8,008,785       1.55            9   นายปิยบุตร เลิศดำริห์การ                        7,193,800       1.39            10  นายนิพนธ์ ณัฐวุฒิ                               6,294,500       1.22                    ผู้ถือหุ้นรายย่อย                           281,887,700      54.54                    รวมหุ้นสามัญทั้งหมด                        516,812,500     100.00                              คณะกรรมการบริษัท                  รายชื่อ                      ตำแหน่ง           นายกมล       เอี้ยวศิวิกูล        ประธานกรรมการ           นายยรรยง     อัครจินดานนท์     ประธานกรรมการบริหาร           นายกิตติชัย     รักตะกนิษฐ์        กรรมการผู้จัดการ           นายฉาย       บุนนาค           กรรมการ           นางสาวรุ่งระวี  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์    กรรมการ           นายจำนงค์     พุทธิมา           กรรมการ           นายวิสูตร      เอี้ยวศิวิกูล        กรรมการ           นายประโพธ    ชุ่มวัฒนะ          กรรมการ           นายอำนาจ     ตันกุริมาน         กรรมการอิสระ           นายพริษฐ์      ทีฆคีรีกุล          กรรมการอิสระ           พลตรีจิระเดช   โมกขะสมิต        กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ           นางชวนพิศ     ฉายเหมือนวงศ์     กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ           นายวรพล      โลพันธ์ศรี         กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ            ทั้งนี้ GEN และบริษัท มีกรรมการร่วมกัน 4 ท่าน ได้แก่ นายกมล เอี้ยวศิวิกูล นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ นายจำนงค์ พุทธิมา และนายประโพธ ชุ่มวัฒนะ        นอกจากนี้ บริษัทขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับแผนการใช้เงิน และความเห็นคณะกรรมการบริหาร ดังนี้         2. แผนการใช้เงินที่ได้รับ           บริษัทจะใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท         3. ความเห็นคณะกรรมการบริหาร           จากการหารือระหว่างคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยนายกมล เอี้ยวศิวิกูล นายจำนงค์ พุทธิมา นางโฉมพิศ บุนนาค และนายประโพธ ชุ่มวัฒนะ ทำหน้าที่บริหารเงินลงทุน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากราคาหุ้นของ GEN ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้มีการปรับตัวลดลงอย่างมาก จึงเห็นสมควรจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวออกไปบางส่วน เพื่อจำกัดผลขาดทุนที่เกิดขึ้น และลดความเสี่ยงจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!