TNITY ได้'ชาญชัย กงทองลักษณ์' เป็นกก.บริษัท

นางขนิษฐา สรรพอาษา กรรมการบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ  TNITY เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2552ประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก  ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลง อำนาจการลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้ เดิม นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์   นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ นายอภิชาติ อาภาภิรม นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นางขนิษฐา สรรพอาษา กรรมการสองในห้าคน ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท ใหม่   นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์   นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ นายอภิชาติ อาภาภิรม นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นางขนิษฐา สรรพอาษา นายชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการสองในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท               

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!