แอร์พอร์ตเรลลิงก์อบรมจัดซื้อจัดจ้าง

แอร์พอร์ตเรลลิงก์อบรมจัดซื้อจัดจ้าง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

แอร์พอร์ต เรลลิงก์ จัดอบรมด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้บริหารระดับต้น และพนักงานระดับปฏิบัติการ

พล.อ.ดรัณ ยุทธวงษ์สุข รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ดังนั้น จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมเรื่อง “การกำหนดคุณสมบัติพัสดุ และการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง” รุ่นที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 11 - 12 มกราคม ที่ผ่านมา จากวิทยากรของกรมบัญชีกลาง และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้แก่ผู้บริหารระดับต้นขององค์กร เพื่อเป็นการลดความผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยหลังจากนี้ในวันที่ 25 - 26 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม D305 ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน ได้เตรียมที่จะดำเนินการจัดอบรมเรื่อง “การกำหนดคุณสมบัติพัสดุ และการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง” รุ่นที่ 2 ให้แก่พนักงานระดับปฏิบัติการขององค์กร