กรมเจ้าท่าจัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ

กรมเจ้าท่าจัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมเจ้าท่า จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 36 วันที่ 13 ม.ค. ที่ พิษณุโลก ขณะรุ่นที่ 37 จัดที่เพชรบูรณ์ 15 ม.ค.

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ กรมเจ้าท่า กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม มีนโยบายในการส่งเสริมและฟื้นฟูการคมนาคมทางน้ำ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และเพิ่มบทบาทคมนาคมทางน้ำให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ ให้เดินทางได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางน้ำ และสร้างจิตสำนึกในด้านการรักษามาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำ ประกอบกับได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางน้ำ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากน้ำอย่างฟุ่มเฟือย โดย จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องแหล่งธรรมชาติสวยงาม และมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่แตกต่าง

ดังนั้น กรมเจ้าท่า โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 36 แม่น้ำน่าน จังหวัดพิษณุโลกในวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาประจำอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และรุ่นที่ 37 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นละ 120 คน เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำให้กับเยาวชนพร้อมปลุกจิตสำนึกเยาวชนให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางน้ำ