รมบัญชีกลางเผยเบิกจ่ายไตรมาส1/59ฉลุย

รมบัญชีกลางเผยเบิกจ่ายไตรมาส1/59ฉลุย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมบัญชีกลาง เผย ผลเบิกจ่ายไตรมาสแรก ปี 59 ได้ 807,669 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,720,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.7

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2559 ในไตรมาสแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ว่า งบประมาณภาพรวม เบิกจ่ายได้จำนวน 807,669 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,720,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.7 แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ เบิกจ่ายแล้ว 739,608 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,175,646 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34 และรายจ่ายลงทุน (ไม่รวมงบกลาง) เบิกจ่ายแล้ว 67,977 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 457,096 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.9 โดยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐในภาพรวมเบิกจ่ายได้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากหน่วยงานราชการได้เตรียมพร้อมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างไว้แล้ว ทำให้เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล


ทั้งนี้ ภาพรวมด้านงบประมาณตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2559  ไตรมาสแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย 1. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) วงเงินรวม 36,462 ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว 4,822 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 362 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 2. มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน วงเงินรวม 3,194 ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว 1,358 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 659 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.6  3. โครงการช่วยเหลือเกษตรและคนยากจนโดยสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร วงเงินรวม 254 ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว 61 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.7 และ 4. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ วงเงินรวม 
40,918 ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว 26,651 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 23,987 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.6