เอสเอ็มอีแบงก์ แต่งตั้ง มงคล ลีลาธรรม นั่งเอ็มอีคนใหม่

เอสเอ็มอีแบงก์ แต่งตั้ง มงคล ลีลาธรรม นั่งเอ็มอีคนใหม่

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

คณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ได้มีมติแต่งตั้ง นายมงคล ลีลาธรรม ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคาร  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป   นายมงคล อายุ 56 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาการเศรษฐกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นอกจากนี้ ยังได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 6 จากสถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง และหอการค้าไทย ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 13  ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification (รุ่น DCP 35) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   นายมงคล  มีประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินธนาคารหลายแห่ง อาทิ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)  กรรมการผู้จัดการ บมจ.เครดิตฟองซิเอร์ ไทยเคหะ  กรรมการผู้จัดการ บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์มหานครทรัสต์ และเคยผ่านงานภาครัฐ เป็นอดีตรองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) ผู้ตรวจ   การองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ป.ร.ส.)  และกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย   นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย รองประธานกรรมการและกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  อุปนายกและเหรัญญิก สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง รองประธานคณะกรรมการ สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย และกรรมการ  กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ SIPF ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นศิษย์เก่าดีเด่นผู้สร้างชื่อเสียงและทำประโยชน์ (Hall of Fame)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2547   ศิษย์เก่าดีเด่น          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2539 และศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  พ.ศ.2538

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook