สปส. ห่วงใยผู้ประกันตน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

สปส. ห่วงใยผู้ประกันตน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

สปส. ห่วงใยผู้ประกันตน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

          พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ผู้ประกันตนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ และอาจมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลเนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินและไม่สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล จึงได้ขอความร่วมมือจากสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ดังนี้ 


1. สถานพยาบาลสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลของผู้ประกันตนจากสำนักงานประกันสังคมในท้องที่ที่สถานพยาบาลตั้งอยู่ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และจำนวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ลงวันที่ 11 เมษายน 2548 ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และจำนวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 เพื่อช่วยให้ผู้ประกันตนมิต้องทดลองใช้เงินค่าบริการทางการแพทย์


2. หากตรวจสอบพบว่าผู้ประกันตนมีสิทธิที่สถานพยาบาลอื่น โปรดแจ้งสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ของผู้ประกันตนเป็นเอกสารโดยเร็ว โดยไม่ต้องรอครบระยะเวลา 72 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อให้สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและรับผู้ประกันตนกลับไปรักษาพยาบาลและขอให้สถานพยาบาลเก็บเอกสารการแจ้งดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานประกอบคำขอยื่นขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน
3. กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิของผู้ประกันตน หรือเกิดปัญหาในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน ขอให้สถานพยาบาลประสานงานกับสำนักงานประกันสังคมในท้องที่ที่สถานพยาบาลตั้งอยู่ รวมทั้งประสานงานในการให้บริการทางการแพทย์กรณีผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือสอบถามสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง 


4. กรณีตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตนพบว่าไม่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันสังคมหรือสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้ว ขอให้สถานพยาบาลประสานงานขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1330 เพื่อใช้สิทธิตามบันทึกความร่วมมือในการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนไทยของ 3 กองทุนสุขภาพของรัฐ
“อย่างไรก็ดีสำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนทุกคนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยความสุข และขอให้มีความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน หากมีปัญหาเรื่องงานประกันสังคมสามารถติดต่อโทรศัพท์สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง” พันตำรวจตรีหญิง รมยง กล่าวทิ้งท้าย 
[Advertorial]