หอการค้าสัมมนาSMEขยายการค้าสู่อาเซียน

หอการค้าสัมมนาSMEขยายการค้าสู่อาเซียน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หอการค้าไทย จัดสัมมนาพัฒนาผู้กระกอบการ SMEs คิดแตก คิดต่างในยุค Digital Economy เตรียมพร้อมขยายการลงทุน การตลาดไปสู่อาเซียน

นายสุรงค์ บูลกุล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ หอการค้าไทย กล่าาถึงการจัดงานสัมมนาพัฒนาผู้กระกอบการ SMEs คิดแตก คิดต่าง ว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาและผลักดันผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยอาศัยการสร้างตราสินค้าที่เป็นของตนเองผ่านเครื่องมือ Online ในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ดังนั้น หอการค้าไทยจึงได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ ประกอบกับในปัจจุบันโลกกำลังก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล จำเป็นจะต้องเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้


อย่างไรก็ตาม การจัดสัมมนาในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการซึ่งจะเป็นการจุดประกายให้ผู้ประกอบการไทย ตื่นตัว และสร้างความเป็นไปได้ในการแสวงหาโอกาสการเติบโตของธุรกิจในยุค Digital Economy นอกจากนี้เพื่อนำเสนอความสำคัญของการสร้างแบรนด์และทำการตลาดบนสื่อ Digital ในยุคปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยี Ecommerce และ Social Media อีกทั้งยังให้ผู้ประกอบการได้เรียน และเตรียมความพร้อมด้านการขยายการลงทุน การตลาดไปสู่อาเซียน