กรมป่าไม้ ยัน เร่งรัดทำงานตามยุทธศาสตร์

กรมป่าไม้ ยัน เร่งรัดทำงานตามยุทธศาสตร์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมป่าไม้ ยัน เร่งรัดทำงานตามยุทธศาสตร์ วางรากฐานการพัฒนาที่นั่งยืนของประเทศ

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้สรุปแผนงานประจำปีงบประมาณ 2559 ของกรมป่าไม้ ว่า ต้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่นั่งยืนของประเทศ โดยส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านป่าไม้ และมุ่งดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน ตามแผนบูรณาการด้านปกป้องผืนป่าให้ยั่งยืน อาทิ การจัดที่ดินให้ประชาชนด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และแผนงานตามภารกิจสำคัญ ด้านป้องกันรักษาป่า, การจัดที่ดินป่าไม้ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูป่า รวมทั้งแผนงานด้านบริหารจัดการ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินงานด้านงานวิจัย 81 เรื่อง

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!