ซูเปอร์บอร์ด เห็นชอบปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ

ซูเปอร์บอร์ด เห็นชอบปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กุลิศ เผย ซูเปอร์บอร์ด เห็นชอบกรอบและโครงสร้างปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ จัดทำแผนกำหนดทิศทางการดำเนินงานระยะ 5 ปี พร้อมให้มีหน่วยงานทำหน้าที่เจ้าของรัฐวิสาหกิจแบบศูนย์รวม - ให้เอกชนเข้าร่วมเดินรถไฟสายสีแดง

นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือ ซูเปอร์บอร์ด ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบและโครงสร้างการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย บทบาทรัฐวิสาหกิจ ในการแยกบทบาทการกำกับดูแล (เรกูเลเตอร์) ออกจากรัฐวิสาหกิจ และเปิดให้เอกชนเข้าร่วมเป็นผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการแข่งขัน การบูรณาการระหว่างแผนงานโครงการก่อสร้าง โดยให้จัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์การกำหนดทิศทางการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจระยะ 5 ปี ก่อนเสนอกลับเข้าที่ประชุม คนร. และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบหลักการให้มีหน่วยงานทำหน้าที่เจ้าของรัฐวิสาหกิจแบบศูนย์รวม โดยมอบให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบกำกับดูแลและระบบบรรษัทภิบาลของรัฐวิสาหกิจ ศึกษาในรายละเอียดว่าจะเป็นหน่วยงานรูปแบบใด โดยจะมีการกำหนดความชัดเจนของหน้าที่ระหว่างหน่วยงานเจ้าของดังกล่าวและกระทรวงสังกัด ซึ่งจะให้นำเสนอรูปแบบของหน่วยงานต่อที่ประชุมครั้งถัดไปในเดือนกุมภาพันธ์ นี้

นายกุลิศ ยังเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือ ซูเปอร์บอร์ด ได้รับทราบแผนการแก้ไขปัญหาของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) และมีมติให้ กระทรวงคมนาคม เร่งสร้างความชัดเจนระหว่างบทบาทของกรมราง และ ร.ฟ.ท. ในการก่อสร้างและบำรุงรักษาทางรถไฟ พร้อมจัดทำแนวทางให้เอกชนเข้าร่วมในการเดินรถไฟฟ้าสายสีแดงและรถไฟฟ้า เชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ และมอบให้คมนาคม หารือร่วมกับกระทรวงการคลัง ในการโอนสิทธิ์ในการใช้ที่ดินของการรถไฟฯ (ร.ฟ.ท.) และให้กระทรวงการคลัง เป็นผู้บริหารจัดการและรับภาระหนี้สิน 80,000 ล้านบาท โดยโครงสร้างของกรมรางฯ คาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงกลางปีนี้ ขณะที่แผนการแก้ไขปัญหาขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีมติให้ ขสมก. ดำเนินการในฐานะผู้ประกอบการเท่านั้น และให้ กรมการขนส่งทางบก ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแล ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะแทน พร้อมให้กระทรวงคมนาคม เร่งสร้างความชัดเจนเส้นทางเดินรถและจัดสรรเส้นทางระหว่าง ขสมก. และรถเอกชน รวมถึงจัดซื้อรถเอ็นจีวีให้สอดคล้อง นอกจากนี้ ได้มอบให้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชี้แจงถึงแผนฟื้นฟูกิจการต่อสื่อมวลชนและพนักงานในช่วงบ่ายของวันนี้ ที่ การบินไทย สำนักงานใหญ่

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบหลักการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งของไทย ปี 2558-2665 และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน ปี 2558 (Action Plan) เพื่อเป็นกรอบทิศทางพัฒนา และบูรณาการภาคขนส่ง โดยให้กระทรวงคมนาคม หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณารูปแบบแหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงภาระเงินงบประมาณและหนี้สาธารณะของประเทศ โดยให้หน่วยงานที่มีศักยภาพพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุน อาทิ การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงเห็นชอบหลักการในโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าในครัวเรือนที่ห่างไกลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) วงเงินทั้งสิ้น 1,215 ล้านบาท พร้อมเห็นชอบปรับปรุงอัตราค่าจ้างตามบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ เป็นการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยจะปรับเงินเดือนขั้นต่ำจาก 5,780 บาท มาอยู่ที่ 9,000 บาท ขณะที่อัตราค่าจ้างขั้นสูง จะพิจารณาขยายตามความเหมาะสม โดยเฉลี่ยการปรับอัตราค่าจ้างขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 6.5


ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!