กสทช.เห็นชอบจ่ายเงินค่าคูปองดิจิตอลทีวีโดยการสุ่มตรวจ

กสทช.เห็นชอบจ่ายเงินค่าคูปองดิจิตอลทีวีโดยการสุ่มตรวจ

กสทช.เห็นชอบจ่ายเงินค่าคูปองดิจิตอลทีวีโดยการสุ่มตรวจ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

'ฐากร' เผย กสทช. เห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าคูปองดิจิตอลทีวีโดยการสุ่มตรวจ พร้อมสั่งปรับลดจำนวนคณะอนุกรรมการฯ เหลือไม่เกิน 10 คน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า วันนี้ (21 ม.ค.) ที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสำหรับคูปองดิจิตอลทีวีตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสนอความเห็นมา อาทิ ทำการสุ่มตรวจนับจำนวนร้อยละ 10 ของคูปองที่ผู้ประกอบการขอเบิกจ่ายแต่ละงวด หากไม่พบข้อผิดพลาดให้จ่ายเงินร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่ขอเบิก สุ่มตรวจร้อยละ 30 ให้จ่ายเงินร้อยละ 70 และสุ่มตรวจร้อยละ 50 ให้จ่ายเงินร้อยละ 90 ของจำนวนเงินที่ขอเบิกแต่ละงวด หลังหักเงินประกันและภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ทั้งนี้ ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติให้ปรับลดจำนวนคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการให้เหลือเท่าที่จำเป็น (ไม่เกิน 10 คนต่อคณะ) ซึ่งตามที่สำนักงาน กสทช. ได้เสนอไว้ให้นำกลับมาเสนอต่อที่ประชุม กสทช.ใหม่อีกครั้งในครั้งต่อไป จากนั้นที่ประชุม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องการกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนโดยอาศัยการใช้เครือข่าย หรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควรหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ พ.ศ. .... และให้นำไปประกาศรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป

สำหรับร่างประกาศฉบับนี้จะเป็นมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและไม่ให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมดำเนินการใด ๆในการที่จะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook