TTA ให้ส่วนลดผู้ถือหุ้นเดิม 25%เคาะราคาหุ้นเพิ่มทุน 14 บาท-แถมวอร์แรนท์

กระแสหุ้นออนไลน์

สนับสนุนเนื้อหา

TTA สรุปราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ 14 บาทต่อหุ้น เผยเป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 25 จากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 30 วันย้อนหลัง เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งนอกจากจะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วน 15:6 พร้อมฟรี TTA-W5 อีก 2 หน่วยแล้ว ยังได้รับเงินปันผลอีกหุ้นละ 0.25 บาท และสิทธิในการจองซื้อหุ้น PMTA ก่อนผู้ลงทุนทั่วไป โดย PMTA ลงทุนถือหุ้น 100% ใน ‘บาคองโค’ บริษัทผลิตและจำหน่ายปุ๋ยชั้นนำในเวียดนามที่มีอัตราการเติบโตของกำไรสูงต่อเนื่องทุกปี และกำลังจะเข้าจดทะเบียนใน SET โดยเคาะช่วงราคาเสนอขายระหว่าง 17-20 บาท ย้ำเป็นโอกาสดีครั้งสำคัญของผู้ถือหุ้น TTA ที่จะร่วมสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว   นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ได้มีมติกำหนดราคาหุ้นเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 14 บาท ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดคิดเป็นร้อยละ 25 จากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 30 วันย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย.2557 ถึง 5 ม.ค.2558) ซึ่งเท่ากับ 18.68 บาทต่อหุ้น เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น   TTA ประกาศเพิ่มทุนจดทะเบียน 739,383,450 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 739,383,450 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,537,463,800 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 2,276,847,250 บาท โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในจำนวนไม่เกิน 520,470,459 หุ้น ในสัดส่วน 15 หุ้นสามัญเดิมต่อ 6 หุ้นสามัญใหม่ควบคู่กับ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนท์) ครั้งที่ 5 (TTA-W5) ส่วนหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจะจัดสรรไว้สำหรับรองรับการแปลงสภาพ TTA-W3, TTA-W4 และ TTA-W5 ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XR ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 10 กุมภาพันธ์และกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2558   “การเพิ่มทุนครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มอบส่วนลดเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น TTA ของผู้ถือหุ้นคุ้มค่าขึ้น เพราะนอกจากจะสามารถจองซื้อหุ้นในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 25 แล้ว ผู้ถือหุ้นยังจะได้รับการจัดสรร TTA-W5 รวมทั้งรับเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท และยังมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PMTA ซึ่งกำลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเร็วๆ นี้อีกด้วย” นายเฉลิมชัย กล่าว   ทั้งนี้ PMTA เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่เข้าไปลงทุนถือหุ้น 100% ในบริษัท บาคองโค จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรในประเทศเวียดนาม โดยปัจจุบัน “บาคองโค” เป็นหนึ่งในบริษัทผลิตปุ๋ยคุณภาพสูงชั้นนำของประเทศเวียดนามที่มีการขยายธุรกิจและฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีส่วนแบ่งการตลาดปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงในประเทศเวียดนามประมาณร้อยละ 25 ขณะที่ความต้องการใช้ปุ๋ยในประเทศเวียดนามมีประมาณ 10 ล้านตัน และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้าน นายสิทธิไชย มหาคุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และหัวหน้าสายงาน Corporate Finance and Equity Capital Market ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินในการนำบริษัท PMTA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวว่า PMTA จะเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 35.42 ล้านหุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย TTA จำนวน 27.32 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 8.10 ล้านหุ้น ซึ่งจะเสนอขายหุ้นทั้งหมดให้ผู้ถือหุ้นเดิมของ TTA จองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้น ก่อนโดยราคาเสนอขายหุ้น PMTA จะอยู่ระหว่าง 17-20 บาท (ซึ่งราคาสุดท้ายจะแจ้งให้ทราบต่อไป) คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) แบบ Fully diluted ประมาณ 5.6 - 6.7 เท่า ซึ่งต่ำกว่าหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมี P/E ประมาณ 12 เท่าทั้งนี้ TTA จะปิดสมุดทะเบียนเพื่อการรับสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้น PMTA  ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 และจะขึ้นเครื่องหมาย XB ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อเกินสิทธิได้ในสัดส่วนไม่เกินกว่า 20% ของจำนวนหุ้นจองตามสิทธิ์ที่ได้รับ และการจัดสรรหุ้นที่จองเกินสิทธิ์จะเป็นไปตามสัดส่วนหุ้นเดิมที่ตนเองมีอยู่ใน TTA ทั้งนี้ หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของ TTA แล้ว จึงจะนำหุ้นส่วนที่เหลือกระจายให้กับประชาชนทั่วไปในราคาเดียวกันต่อไป ซึ่งภายหลังการเสนอขายหุ้นดังกล่าว TTA จะลดสัดส่วนการถือหุ้นใน PMTA ลงเหลือร้อยละ 65   “ปัจจุบัน “บาคองโค” เป็นหนึ่งในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรที่มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “STORK” อันเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และมีส่วนแบ่งการตลาดปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงในประเทศเวียดนามประมาณร้อยละ 25 โดยมีศูนย์กระจายสินค้าอยู่ใน Hai Phong City ซึ่งเป็นที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกในการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าขายส่งกว่า 130 รายทั่วประเทศ นอกจากเครือข่ายลูกค้าในประเทศที่กว้างขวางแล้ว “บาคองโค” ยังมีเครือข่ายผู้จำหน่ายปุ๋ยในต่างประเทศอีกกว่า 10 ราย และมีรายได้จากการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ กว่า 32 ประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียนและกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกาที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว”   “ทั้งนี้ จากการนำเสนอข้อมูล PMTA ให้กับผู้ลงทุนทั่วไป พบว่า ผู้ลงทุนให้การตอบรับหุ้น PMTA อย่างคึกคัก เนื่องจากเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินเชื่อว่า ผู้ถือหุ้นเดิมของ TTA จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้น PMTA เกินจำนวน เพราะเป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจมาก” นายสิทธิชัย กล่าว   ขณะที่ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TTA กล่าวเพิ่มเติมว่านับตั้งแต่ TTA ได้เข้าไปลงทุนในบาคองโค           ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเมื่อปี 2552 ด้วยเงินลงทุนประมาณ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ประมาณ 300 ล้านบาท  ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บาคองโค สามารถทำกำไรในระดับ 200-300 ล้านบาท และสร้างผลงานที่ดีขึ้นให้กับ TTA ได้ทุกปี ดังนั้น โอกาสนี้ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ถือหุ้น TTA จะได้สิทธิในการจองซื้อหุ้น PMTA ซึ่งเท่ากับจะได้รับผลกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของบาคองโคด้วย   “ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การเพิ่มทุนของ TTA และการมอบสิทธิ์ซื้อหุ้นของ PMTA ในครั้งนี้ จะทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมของ TTA ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน โดยเงินจากการระดมทุนที่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 7,286 ล้านบาทนั้น นอกจากจะทำให้ TTA มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ในการลงทุน ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนที่ดีและส่งผลดีกับการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว” นายเฉลิมชัย กล่าว