สศอ.เร่งหน่วยงานกระตุ้นผู้ประกอบการใช้สิทธิFTA

สศอ.เร่งหน่วยงานกระตุ้นผู้ประกอบการใช้สิทธิFTA
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สศอ. เร่งหน่วยงานเกี่ยวข้องกระตุ้นผู้ประกอบการใช้สิทธิ FTA 100% ในปี 2560 เสริมศักยภาพสร้างมูลค่าส่งออกใช้สิทธิ FTA แตะ 2.52 แสนล้านบาท

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า การส่งออกไทยที่มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ภายใต้กรอบอาเซียนในปี 2556 มีอัตราใช้สิทธิเพียง ร้อยละ 41 หรือคิดเป็นมูลค่า 135,855 ล้านบาท ส่วนการใช้สิทธินำเข้าอยู่ที่ ร้อยละ 52.6 หรือคิดเป็นมูลค่า 91,310 ล้านบาท 

โดยผู้ประกอบการมีการใช้สิทธิ์ในระดับต่ำในหลายประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้าน CLMV สาเหตุหลักมาจากผู้ประกอบการยังไม่เห็นถึงความสำคัญ ไม่ทราบถึงการได้สิทธิ์ในรายกลุ่มสินค้า รวมถึงอาจเกิดปัญหาอุปสรรค ข้อกีดกันทางการค้า และกระบวนการนำเข้าที่ยุ่งยาก ซึ่งจากนี้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงสถานทูตต้องเร่งส่งเสริมแก้ไขปัญหา โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งเจรจากับประเทศคู่ค้าเพื่อให้ลดขั้นตอนอุปสรรคคต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก FTA เพิ่มความได้เปรียบในการส่งออกในการแข่งขัน

ทั้งนี้ สศอ. มั่นใจว่าหากเร่งส่งเสริมผู้ประกอบการใช้สิทธิ FTA เพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบัน เกินระดับ ร้อยละ 90-100 จะช่วยให้ในปี 2560 มูลค่าการส่งออกในการใช้สิทธิทางภาษีจะมีมูลค่าสูงถึง 252,789 ล้านบาท และมูลค่าการนำเข้าจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 132,000 ล้านบาท