พาณิชย์พร้อมดูแลราคาสินค้าปี58ใกล้ชิด

พาณิชย์พร้อมดูแลราคาสินค้าปี58ใกล้ชิด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ พร้อมดูแลราคาสินค้าปี58 ใกล้ชิด ตั้งศูนย์ข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์เชิงลึก

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการติดตามดูแลราคาสินค้า ในปี 2558 ว่า จะแบ่งการดูแลเป็น 3 ระดับ คือ การติดตามราคาทุกวันสำหรับสินค้าอ่อนไหวที่คาดว่าจะมีปัญหาได้ง่าย จำนวน 18 รายการ การติดตามสินค้าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง สำหรับสินค้าที่เริ่มไม่ปกติ และอีกระดับคือการติดตามราคาสินค้าเป็นประจำทุก 15 วัน ในส่วนของสินค้าที่ยังอยู่ในภาวะปกติ ซึ่งรวมแล้วมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจำนวน 205 รายการ ที่กรมการค้าภายในต้องติดตามดูแลตรวจสอบอย่างใกล้ชิด อีกทั้งกรมยังได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ ที่จะใช้วิเคราะห์สถานการณ์ รวมถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ

นอกจากนี้ กรมได้เตรียมโครงการเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนไว้ เช่น การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัด โดยเข้าไปจำหน่ายในพื้นที่ชุมชนมากขึ้น รวมถึงการจัดโครงการส่งเสริมตลาดชุมชนไม่ต่ำกว่า 200 แห่งทั่วประเทศด้วย